Kto płaci podatek akcyzowy od energii elektrycznej?

Prawne uwarunkowanie podatku akcyzowego.

Kwestia podatku akcyzowego została uregulowana w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku. Jest ona dostosowaniem i wdrożeniem w prawie polskim trzynastu dyrektyw Unii Europejskiej.

Z późniejszymi poprawkami aktualna wersja ustawy obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 722). Szczegóły dotyczące akcyzy od energii elektrycznej reguluje w sposób szczegółowy reguluje Artykuł 9. Ustawodawca wyszczególnia następujące przypadki:

  1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  2. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 755 ze zmianami) , który wyprodukował tę energię;
  3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w punkcie 2;
  4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w punkcie 2, który wyprodukował tę energię;
  5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
  6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Podatek akcyzowy pobierany jest od realnie zużytej energii. Ustawodawca precyzuje, że straty powstałe w wyniku przesyłania albo dystrybucji energii elektrycznej są wyłączone od opodatkowania zużycia energii. Wyjątek stanowi zużycie energii związane z jej przesyłaniem albo dystrybucją oraz energii elektrycznej pobieranej w sposób nielegalny.

Przepisy szczegółowe.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które obniżyły stawkę akcyzy na energię elektryczną z 20 zł na 5 zł za megawatogodzinę (MWh). Jest ona rozliczana w następujący sposób.

Jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej stawkę akcyzy w wysokości 5 zł za MWh i obejmuje także okres obowiązywania nowej stawki akcyzy, należna akcyza z tytułu sprzedaży energii elektrycznej winna być rozliczana za odpowiedni okres obowiązywania właściwej stawki akcyzy.

W przypadku braku możliwości określenia ilości energii odebranej w okresie obowiązywania odpowiedniej stawki akcyzy, należałoby jej ilość ustalić proporcjonalnie do okresu obowiązywania danej stawki akcyzy w stosunku do okresu rozliczeniowego.

Odstąpienie od obowiązku płacenia podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Zwolnienie od płacenia podatku akcyzowego od energii elektrycznej przysługuje podmiotom, które zużyły na własne potrzeby energię elektryczną w małych agregatach prądotwórczych. Łączna moc generatorów nie może przekraczać 1 MW. Wyprodukowana energia elektryczna nie może być dostarczana do instalacji połączonych, współpracujących ze sobą i służących do przesyłania energii.