Jak wspólnie osiągać zyski w przedsiębiorstwie?

Prowadząc dużą działalność gospodarczą może być trudno działać w pojedynkę. Dobrym rozwiązaniem jest zdobycie partnerstwa lub wspólników. Takie połączenie możemy nazwać spółką. Tworzymy ją w celu założenia większej działalności z korzyścią dla każdego z jej członków.

Bezmajątkowe zrzeszanie się przedsiębiorstw

Według prawa spółką (inaczej grupą) nazywamy połączenie podmiotów fizycznych i prawnych powiązanych umową, w celu prowadzenia działalności. Wyjątkiem od tej reguły są spółki jednoosobowe, np. należące do skarbu państwa lub administracji publicznej. Wśród grup wyróżniamy dwa główne typy: spółki cywilne i kapitałowe.

Cywilnymi nazywamy takie ugrupowania, które nie posiadają własnego majątku, a obrotem w spółce zajmują się wspólnicy, operując własnymi pieniędzmi. Taka grupa podlega prawu cywilnemu. Charakterystycznymi dla tych spółek są niskie koszty i krótki czas założenia.

Uproszczona forma prowadzenia dokumentacji daje możliwość łączenia wielu członków z różnymi majątkami. Wadą natomiast jest wysoka odpowiedzialność wspólników wobec grupy oraz konieczność opłaty przez nich składek.

Jak zacząć zarabiać na giełdzie będąc w spółce?

Spółki handlowe są kontrolowane przez prawo handlowe; polegają na zdobyciu i zarządzaniu wspólnym majątkiem. Grupy wspólników w tej kategorii mają możliwość udostępniania swojego majątku na giełdzie, ale wymaga to, by ugrupowanie stało się spółką publiczną.

Co to znaczy spółka publiczna? Jest to grupa akcyjna, która posiada choć część kapitału w formie zdematerializowanej (w postaci elektronicznej). Powinien on zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Warunkiem stania się grupą publiczną jest przynależność do spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Te trzy grupy mają wspólną cechę, czyli majątek wspólników znajduje się w formie akcji.

Powinno się mieć świadomość że istnieje podział spółek handlowych na osobowe i kapitałowe. Te pierwsze zawierane są przez osoby fizyczne, które mogą tworzyć ze sobą spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przedsiębiorstwa zaś łączą się w drugim rodzaju (spółkach kapitałowych) w grupach akcyjnych i z ograniczona odpowiedzialnością.

Wiedza na temat ugrupowań majątkowych jest skomplikowana, ale przydaje się, gdy chcemy zostać wspólnikiem. Wykorzystanie jej w działaniach na giełdzie pozwoli osiągnąć zysk. Obecnie jest wiele sposobów na prowadzenie spółek oraz można skorzystać z pomocy zaufanych księgowych lub przeprowadzić to osobiście poprzez strony internetowe.

Add a Comment