Jak obliczyć podatek VAT?

W dzisiejszych księgowość prowadzi się zazwyczaj w programach komputerowych, w których to dokumenty zawierające podatek VAT wyliczane są automatycznie. Warto jednak wiedzieć, jak obliczyć VAT, aby sprawdzić poprawność obliczonych wartości na wystawionych fakturach oraz w wygenerowanych zestawieniach

Zbiorcze zestawienie VAT w programie wylicza się na podstawie wprowadzonych przez użytkownika dokumentów księgowych. Z kolei zaś faktury VAT najczęściej wystawiane są przy wykorzystaniu odpowiednich ustawień parametrów.

Aby prawidłowo wystawić fakturę sprzedaży należy znać stawkę podatku VAT, jaką należy zastosować do zawieranej transakcji. Podstawową stawką podatku VAT dla sprzedaży towarów i świadczenia usług jest stawka 23%. Ponadto ustawa o VAT przewiduje kilka obniżonych stawek podatku na przykład 0%, 5% 8%.

Jeżeli podatnik zna stawkę podatku jaką powinien zastosować przy danej sprzedaży, może samodzielnie obliczyć podatek VAT, który powinien pojawić się na wystawionej przez niego fakturze sprzedaży. Kwotę tę oblicza się według wzoru:

dla stawki 23%: kwota podatku VAT = (kwota brutto/1,23) x 0,23

Podobnie jak podczas obliczania podatku VAT należnego, aby obliczyć podatek VAT naliczony, należy zsumować podatek VAT, który podlega odliczeniu ze wszystkie faktur kosztowych w danym okresie rozliczeniowym. Istotny jest podział na faktury dotyczące zakupu środków trwałych oraz na pozostałe.

Jeżeli obliczono już podatek VAT należny oraz podatek VAT naliczony z danego okresu rozliczeniowego, to wówczas mamy wszystkie dane potrzebne do ustalenia, ostatecznej kwoty podatku VAT . Wykonując końcowe obliczenia należy skorzystać ze wzoru: podatek należny – podatek naliczony = x

Jeżeli wynik równania jest dodatni, oznacza to, że kwota podlega wpłacie do urzędu skarbowego. W sytuacji gdy wynik jest ujemny, oznacza to, że wystąpiła nadwyżka możliwe jest ubieganie się o zwrot tej kwoty na odpowiedni rachunek bankowy podatnika lub przeniesienie jej na kolejny okres rozliczeniowy.

Add a Comment