Co to jest mały ZUS?

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość opłacania składki na ubezpieczenia społeczne w zależności od podstawy wymiaru, której wysokość uzależniona jest od przychodów.

Aby skorzystać z tej możliwości konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Należy prowadzić własną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a także obliczyć czy uzyskany w poprzednim roku dochód nie przekroczył limitu określonego poprzez obliczenie 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Oprócz przekroczenia limitu z małego ZUS nie skorzysta się również, między innymi, gdy w poprzednim roku własna działalność gospodarcza prowadzona była krócej niż 60 dni, spełnione są warunki do płacenia preferencyjnych składek lub nadal wykonywane są dla obecnego lub byłego pracodawcy te same czynności, które leżały w zakresie obowiązków w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Korzystanie z małego ZUS nie jest również możliwe w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Opłacanie niższych składek związanych z małym ZUS możliwe jest do 36 miesięcy w czasie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, w których prowadzona jest działalność.

Najniższa podstawa wymiaru składek określana jest w trzech stopniach. Rozpocząć należy od ustalania przeciętnego miesięcznego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym. Następnie otrzymany wynik mnoży się przez ustalony w „Monitorze Polskim” współczynnik. Wreszcie porównuje się wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Otrzymana wartość powinna mieścić się pomiędzy tymi liczbami.

Mały ZUS i korzystanie z niego wiąże się z pewnymi obowiązkami. Po pierwsze jest to konieczność przekazywania w deklaracji rozliczeniowej (lub imiennym raporcie miesięcznym) wiadomości o rocznym przychodzie, a także o minimalnej podstawie składek. Po drugie wymagane będzie przedstawienie na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok. Należy to uczynić w czasie nie dłuższym niż 14 dni od wezwania.