Na co idzie podatek VAT?

Podatki stanowią źródło dochodów budżetu państwa. Sposób wydatkowania odzwierciedla budżet państwa. Zatem na co może być przeznaczony podatek VAT?

Budżet państwa to podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa uchwalany na okres roku budżetowego. Jako dochody budżetu państwa uwzględnia się przede wszystkim wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się w szczególności koszty dotacji, obsługi długu publicznego, oraz sfery budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych.

Jednym z podatków, który zasila budżet państwa jest podatek VAT. Podatek od towarów i usług, tradycyjnie nazywany podatkiem VAT, jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Mechanizm rozliczenia tego podatku powoduje, iż w rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. Podatek VAT wprowadzany jest na każdym etapie produkcji przez jednostki gospodarcze wnoszące wartość dodaną.

Wyróżnia się dwa rodzaje podatku VAT, czyli podatek VAT należny i naliczony. Podatek VAT należny to podatek obliczony od sprzedaży, natomiast VAT naliczony to podatek od zakupu.

Wpływy podatkowe w tym także z podatku VAT mogą być przeznaczone na różne funkcje i zadania realizowane przez państwo.

Dochody z tytułu podatków mogą zostać wydatkowane zgodnie z klasyfikacja według przeznaczenia przede wszystkim na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • dotacje do podmiotów gospodarczych,
  • dotacje do gospodarstw komunalnych i mieszkalnictwa,
  • subwencje dla gmin,
  • obsługę długu krajowego oraz zadłużenia zagranicznego,
  • wydatki bieżące jednostek budżetowych albo wydatki inwestycyjne.

Wg klasyfikacji według działów wpływy z podatków wydatkowane są w szczególności na: rolnictwo, naukę, oświatę i wychowanie, szkolnictwo , ochronę zdrowia, opiekę społeczną, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo publiczne, obronę narodową, administrację publiczną, ubezpieczenia społeczne oraz urzędy naczelnych organów władzy.

Add a Comment