Jakie są czynniki wzrostu gospodarczego?

By w pełni zrozumieć czynniki kształtujące wzrost gospodarczy, w pierwszej kolejności należy zaznajomić się z samym pojęciem wzrostu. Za tym pojęciem z dziedziny ekonomii kryje się tak naprawdę dość prosta definicja, którą każdy bez problemu może pojąć.

Wiedza ta wbrew pozorom może się przydać w życiu codziennym, choćby do analizy usłyszanych wiadomości ekonomicznych, które często oscylują wokół tego typu pojęć. Z tej bodaj przyczyny warto je znać.

Wzrost gospodarczy jest wartością, którą podaje się zazwyczaj w skali roku, ale nie jest to sztywno określona zasada. Wzrost stanowi proces zwiększania się produkcji dóbr i usług w obrębie kraju. Zawsze obejmuje on takie elementy gospodarki, które da się zmierzyć.

Do elementów tych może należeć produkcja, zatrudnienie, czy też dochody. Istnieją dwa wskaźniki wzrostu gospodarczego, z których jeden to produkt krajowy brutto (PKB), a drugi to produkt narodowy brutto, czyli PNB.

Na PKB składają się usługi i dobra, które zostały wytworzone na terenie kraju, bez względu na to, czy właściciel ich jest obywatelem tego kraju, czy też nie. Znaczenie w tym przypadku ma jedynie położenie geograficzne i nic poza tym. Natomiast jeśli chodzi o PNB, ta wartość jest określnikiem wielkości produkcji w kraju w określonym czasie.

Różnica w stosunku do PKB polega jednak na tym, iż w tym przypadku brane jest pod uwagę obywatelstwo, a więc dobra i usługi, które zostały wytworzone za granicą przez obywateli danego kraju, również ma wpływ na ten czynnik. I analogicznie, dobra wytworzone przez cudzoziemców w danym kraju nie będą brane pod uwagę.

Wymienić można cztery główne czynniki wzrostu gospodarczego. Należy do nich praca, zarówno w ujęciu ilościowym, a więc jej podaż, jak i w ujęciu jakościowym, czyli wykształcenie, kwalifikacji i dyscyplina pracy. Drugim czynnikiem są zasoby naturalne, do których należy ziemia, złoża minerałów, paliwa, a także jakość środowiska.

Trzecim czynnikiem wzrostu gospodarczego są środki wykorzystywane w procesie produkcyjnym, a więc kapitał. Ostatnim natomiast czynnikiem jest czynnik technologiczny, a więc przedsiębiorczość, zarządzanie, nauka, czy technika.

Add a Comment