Dochód narodowy- jako skalowalna miara, dane o stanie gospodarki krajowej.

„Czym jest dochód narodowy?”
Dochód wielu osobom, także tym nieznającym się na ekonomii, a tym bardziej makroekonomii samo słowo „dochód” kojarzy się im się zawsze z pieniędzmi i ludzie utożsamiają ten termin jako przypływ, zastrzyk świeżej gotówki lub wpływu na konto bankowe zarobku – w postaci elektronicznego przelewu. Nie pozostaje nic innego jak wyjaśnienie znaczenia tego terminu: „dochód narodowy”. A więc zakasujmy rękawy i dowiedzmy się o tym pojęciu, co nieco.

Boston city
Boston city

Dochód narodowy z punktu widzenia, z perspektywy ekonomicznej

Według fachowego ekonomicznego języka bankowo- ekonomicznego:
W praktyce dochód narodowy określa dokładnie, ile środków finansowych gospodarka danego kraju może bezpiecznie przeznaczyć na finansowanie np.: bieżących wydatków i inwestycji.
W jednoczesnym założeniu, że ta część z tej pieniężnej puli musi pozostać zarezerwowana na poczet pokrycie amortyzacji oraz utrzymaniu lub także wywołaniu wzrostu- zasobu kapitału. Kapitału (wkładowi pieniężnemu), który wraz z upływem czasu w praktyce- on się zużywa. Przy czym pojęcie to odnosi się do kategorii, która z kolei odwołuje się już do samej gospodarki krajowej, traktując ją jako spójną całość- wzajemnych zależności w systemach finansowych państwa.

Uwaga!: Amortyzacja jest to proces/ czynność polegając na zmniejszeniu wartości środka trwałego oraz środka będącego uznawanym za niematerialny na skutek zużycia się tegoż środka.
Co zostaje uwzględnione w dochodzie danego kraju?

Przede wszystkim w dochodzie narodowym zawsze uwzględnione zostają zarówno wielkości realne, czyli strumienia dóbr oraz usług, które były wytworzone w gospodarce w ciągu roku, jak i również miary wielkości nominalne, będące wyrażone w środku płatniczym, jakim jest pieniądz
(krajowa waluta narodowa).

W przyrównaniu go do Produktu Narodowym Brutto (PNB), lepiej obrazuje on, dokładniej- wielkość dochodu. Wyrażona tak wielkość, miara powstaje zawsze z udziałem -wielu czynników losowych oraz ludzkich (np. decyzji politycznych) w gospodarce danego kraju.
Pomimo tego faktu, jest to rzadziej stosowany schemat pomiaru. Ponieważ precyzyjne zmierzenie (możliwie jak najdokładniejsze) – określenie amortyzacji, podczas uwzględnienia skali makroekonomicznej, jest nad wyraz (nadzwyczajnie) trudne do oszacowania.

Dochód narodowy – w języku potocznym, codziennym

  • Dochód narodowy (z ang. słowa- National Income in Market Prices).
  • Dochód narodowy = PNN- podatki pośrednie w skali rocznej.
  • Dochód całego narodu, to wyliczona suma wynagrodzeń, dot.: kapitału, pracy, ziemi. W postaci zysków, płac, dywidend, rent dzierżawnych. Inaczej- dochód narodowy wg cen czynników wytwórczych tj.: sprzedaż- handel, eksport, import, inwestycje i pozostałe czynności.

Zatem tłumacząc to, jak najprościej się da: dochód narodu- jest to miara produkcji, jaka została wytworzona w danym okresie, przy udziale (obecności) czynników (zdarzeń, zasobów ludzkich, sytuacji, narzędzi, miejsc.itd.) produkcji, w posiadaniu rezydentów (obywateli) danego kraju. Wszystko niezależnie od tego, czy zostały one użyte na terytorium macierzystego kraju, czy po prostu również za granicą (zawsze wyrażany jest on w cenach czynników produkcyjnych).

Porządkowanie tego wszystkiego w jedną całość.
Można śmiało wysunąć takie stwierdzenie: Im więcej zysków osiągną mieszkańcy danego kraju np. w skali kwartalnej lub rocznej albo w innym czasie, to tym większy jest ich wspólny dochód w skali całego kraju.

Add a Comment